Безперервний професійний розвиток (БПР)
21.01.2022 8661

Безперервний професійний розвиток (БПР)

Шановні колеги!

УВАГА!

З 1 січня 2022 року вступило в дію оновлене "Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників" (затверджене постановою Кабінету Міністрів України   від 14.07. 2021 р. № 725):https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/725-2021-%D0%BF#Text

 

 

Заходи безперервного професійного розвитку - освітні заходи медичного спрямування, метою яких є підтримання або підвищення рівня професіоналізму і розвиток індивідуальної медичної практики для задоволення потреб пацієнтів та оптимізації функціонування сфери охорони здоров’я.

Провайдери заходів безперервного професійного розвитку - юридичні особи, які провадять діяльність з організації та проведення заходів безперервного професійного розвитку.

Електронна система безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я - електронна автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, що включає інформаційні технології і технічні засоби, призначена для зберігання, обліку та використання даних та іншої інформації щодо безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я

Функції адміністратора системи виконує Державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України».

З повною інформацією про  «Центр тестування»  можна ознайомитись за посиланням: https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr

Адміністратор забезпечує технічну підтримку системи, обробку та аналіз внесених відомостей, збереження та захист даних, що містяться у системі, забезпечення доступу до системи працівників сфери охорони здоров’я, провайдерів, органів державної влади в межах, визначених законодавством. Адміністратор встановлює за погодженням з МОЗ технічний регламент роботи системи.

Бал безперервного професійного розвитку - одиниця вимірювання здобутих теоретичних знань та практичних навичок у процесі здійснення безперервного професійного розвитку.

Бали безперервного професійного розвитку нараховуються за проходження заходів безперервного професійного розвитку, які відповідають таким ознакам:

- захід проводиться провайдером, внесеним до системи;

- до проведення заходу залучені особи, які не мають конфлікту інтересів;

- провайдером забезпечено перевірку залучених до проведення заходів безперервного професійного розвитку осіб щодо наявності конфлікту інтересів;

- захід відповідає заявленій меті навчання, вимогам академічної доброчесності;

- зміст навчальних матеріалів відповідає темі заходу та є науково обґрунтованим із зазначенням у відповідних випадках рівня доказовості та наведенням належних посилань;

- під час проведення заходу провайдером забезпечено контроль участі працівників сфери охорони здоров’я, оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок;

- працівникам сфери охорони здоров’я забезпечується доступ до навчальних матеріалів, які були представлені під час заходу;

- правила проведення заходу є відкритими та доступними для ознайомлення.

 

Детальніші вимоги до нарахування балів безперервного професійного розвитку визначені Порядком проведення атестації лікарів, затвердженим наказом МОЗ від 22 лютого 2019 року № 446: https://aru-ua.org.ua/uk/nasi-podii/posilanna-na-nakaz-moz-ukraini-vid-22022019-no-446-deaki-pitanna.html

 

ГО «Асоціація радіологів України» зареєстрована як провайдер заходів БПР, який відповідає всім вимогам Постанови КМУ від 14 липня 2021 р. № 725 з набуттям офіційного статусу під номером 016: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F4sPSsTIApG5unDSIu5y6wIyxNnGA7bq/edit#gid=1089264369

 

9 Національний конгрес з міжнародною участю "Радіологія в Україні" 23-25 березня 2022р. внесено в перелік заходів БПР: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JTrf478HnIqYUGoBszYpsJzk0M372HP5/edit#gid=1172350021

Номер заходу 2036

Назад